Ibrahim Khorshid

Ibrahim Khorshid

Technical information